Niemand eerstverantwoordelijk voor constructieve veiligheid

Hierbij links naar rapport inzake constructieve veiligheid.

Iedereen die betrokken is bij de bouw van woningen, winkels of kantoren vindt een veilige constructie van belang maar niemand voelt zich de eerstverantwoordelijke. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek naar constructieve veiligheid dat in opdracht van de VROM-Inspectie is verricht. Aldus VROM:

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=34365

Een helder rapport! Mijns inziens zou BIM in de toekomst een cruciale rol kunnen spelen, door de rollen helderder te organiseren, en informatie integraal wordt gebruikt. Waardoor de constructieve veiligheid & kwaliteit van gebouwen worden gewaarborgd.

Download:

Gedeelte van bovengenoemde kamerbrief over het rapport:

De pilot

Alvorens bij een groter aantal bouwprojecten de borging van de constructieve veiligheid in de bouwketen te onderzoeken is een pilot bij vijf (vrijwel) gereed zijnde bouwprojecten uitgevoerd. Het eindrapport daarvan ligt thans voor. Hoofddoelstelling was het testen van de onderzoekmethode. Gezien het belang van het onderwerp wil ik u de voorlopige inhoudelijke resultaten niet onthouden.

 

Resultaten en conclusies

Een belangrijke algemene conclusie van dit pilotonderzoek is dat constructieve veiligheid weliswaar in brede zin van belang wordt geacht door betrokkenen in de bouw maar dat geen van de partijen zichzelf hiervoor eerstverantwoordelijk houdt. De eigen deelverantwoordelijkheid wordt onderschreven maar tegelijk wordt verwezen naar de (deel)verantwoordelijkheden van de anderen. Dit mechanisme wordt aangetroffen bij elk van de primaire partijen: de opdrachtgevers, constructeurs, toezichthouders en aannemers. Bij de vijf projecten zijn geen duidelijke constructieve tekortkomingen aangetroffen. Wel is de constructieve veiligheid in meerdere gevallen niet volledig traceerbaar en/of niet volledig geborgd. Het betrof projecten met professionele en betrokken opdrachtgevers en bouwpartners die vrijwillig aan het onderzoek hebben meegewerkt.

 

Opdrachtgevers gaan ervan uit dat de gebouwen die zij laten realiseren (constructief) veilig zijn. Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat de constructieve veiligheid niet volledig, niet systematisch en niet formeel is geborgd. De ernst van deze conclusie noopt tot verder onderzoek. De VROM-Inspectie zal op korte termijn aanvullend onderzoek bij 10 bouwprojecten uit laten voeren om het ontwikkelde inzicht aan te scherpen en het draagvlak in de sector voor de resultaten te vergroten. Ik zal u daar in de loop van volgend jaar over informeren.

 

Ik wijs u er nogmaals op dat bijgaand rapport gebaseerd is op een pilot en dat de resultaten dus met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.

Hoogachtend,

de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

drs. Ella Vogelaar

« Terug

Laatste versie: 11 maart 2014 -   Klik hier voor Sitemap